Podmienky | BazarEU.sk

Podmienky

Bazareu.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou René Nejedlík, , Tvrdošín, 02744, Krásna Hôrka Breziny344/32, Slovenská republika, IČO 50 715 429 ďalej len prevádzkovateľ.

 

Podmienky využívania služieb Bazareu.sk

Bazareu umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. Bazareu  nie je katalóg tovaru, firmám sú primárne určené odkazy Google Adwords nad inzerátmi a sekcia Služby.

 

Na inzertnom serveri Bazareu.sk je zakázaná inzercia:
(Tento zákaz platí bez ohľadu na Topovanie.)

 

a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR - takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km…)",

b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

c) rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,

d) práca s vyžadovaným poplatkom vopred,

e) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,

f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy,

g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,

h) výkup zvierat

i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),

j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty

k) propagácia a predaj liekov

l) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog

m) erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,

n) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy

o) služby zhodného obsahu ako je Bazareu.sk,

p) chip tuning, powerboxy, ŠPZ značky,

q) pohonné hmoty.

 

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu. Poplatok v sekcii Práca a Služby je za schválenie administrátorom, toto schválenie je samozrejme u inzerátov porušujúcich podmienky záporné a užívateľ nemá v tomto prípade nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa.

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

  • názov a predmet firmy
  • minimálne požiadavky na žiadateľa
  • predmet práce

 

1. Služby bazareu.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov v sekciách reality, Práca a Služby a doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality Služby Bazareu.sk napríklad topovanie inzerátu pomocou sms.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Bazareu.sk alebo dobrými mravmi.

3. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Bazareu.sk.

4. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.
Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 20.

5. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

6. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Bazareu.sk ani za spôsob akým služby Bazareu.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Bazareu.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Bazareu.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá.

11. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

12. V prípade, že Inzerent pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenie Inzerátu na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsoby použitia v súlade s určením servera a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

13. Inzerent nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z inzerátov iných predajcov originálne urobených na predávanom tovare.

14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Bazareu.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Bazareu.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

15. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

16. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

17. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

Užívanie API

API pre priame napojenie Bazareu je možné užívať len so súhlasom Bazareu.sk, v opačnom prípade je aplikácia alebo užívatelia užívajúcí takéto aplikácie blokovaní. Za používanie neoficiálne napojených aplikácií nenesie Bazareu žiadnu zodpovednosť (nenesie zodpovednosť za takto prenášané osobné údaje).


Využívanie neoficiálnych aplikácií (app pre Android, IOS, Windows), ktoré majú za účel zobrazovať inzeráty obdobne ako webový prehliadač alebo majú za účel funkciu pridávanie inzerátov je v rozpore s používaním webu a nášho API.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na serveri Bazareu.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať, pričom zverejnením nového znenia podmienok na portáli platnosť a účinnosť naposledy zverejnených podmienok zaniká.

Ak niektoré ustanovenia podmienky nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu podmienok.